- สายธุรกิจวิศวกรรมจะได้จัดสัมมนาหัวข้อ “ Alstom Grid Automation SAS - Innovation Seminar ณ โรงแรม RAMA GARDEN ในวันที่ 15 มิถุนายา 2555 เรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันจากหน่วยงานการไฟฟ้าและเอกชนกว่า 50 ท่าน