ยิบอินซอยเข้าร่วมแสดงสินค้างานการประชุมวิชาการของชมรมวิศวกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ จ.ภูเก็ต ทำการจัดประชุมทางวิชาการระดับภาคใต้และกิจกรรมสาธารณะกุศล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน