Kick off Meeting ในงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รีเลย์ป้องกัน สำหรับระบบ Teleprotection ให้บริษัท พาเนล พลัส ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสงขลา